Dobrý štart pre vaše dieťa


— Nové štúdium sa začína —

——————   ❤   ——————
Go to Spolupráca

Spolupráca

Súkromná základná škola Užhorodská 39 úzko spolupracuje s Nadáciou pre DETI SLOVENSKA cez realizovaný projekt „Škola Inkluzionistov“. Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s NKS

Ciele výchovy a vzdelávania žiakov s NKS Cieľom prípravného ročníka je odstrániť, zmierniť a kompenzovať problémy v komunikácii, pripraviť dieťa do prvého ročníka, zabezpečiť úspešný začiatok dieťaťa v škole a prekonanie bariér, efektívne využiť odloženú školskú dochádzku na stimuláciu komunikačných schopností, ale aj na celkový rozvoj vo všetkých oblastiach.

Vzdelávacie oblasti

-JAZYK A KOMUNIKÁCIA – MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI – UMENIE A KULTÚRA – PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ – ZDRAVIE A POHYB – ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÁ PODPORA

Odbornými garantmi prípravného ročníka základnej školy sú:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice

——————   ❤   ——————
Ozvite sa nám. Tešíme sa na stretnutie!

Súkromná základná škola Užhorodská 39, 040 11 Košice

E-mail: szsu39@gmail.com, Tel.: 0918 574 264

Zriaďovateľ:
SŠG, s.r.o.
Užhorodská 39
040 11 Košice

Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Katunská
Email: katunska@gmail.com
t.č.: 0911 903 085

IČO: 423 301 81

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
SZŠ Užhorodská
č. ú.: 7031819002 /5600