27. apríla 2015

3 X inovatívna metóda výučby

Školský program INPP

Pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zvládanie nárokov školy.

Metóda INPP je absolútne bezpečná, neinvazívna, pri ktorej nie je potrebné užívanie žiadnych medikamentov. Je založená na vedeckom základe a bola overovaná mnohými štúdiami po dobu 35 rokov v rôznych krajinách sveta. Pomohla tisícom detí po celom svete. V prípade, že ťažkosti, ktoré dieťa, či dospelý má, sú nerofyziologického pôvodu, po absolvovaní tzv. stimulačno-inhibičného programu sú tieto ťažkosti odstránené natrvalo.

IPSMetóda INPP využíva štandardizované neurologické testy, ktorých úmyslom je odhaliť prítomnosť patologických primitívnych reflexov, alebo zistiť nedovyvíjanie posturálnych reflexov. Obidve skupiny týchto reflexov môžu zohrávať významnú rolu v ťažkostiach, ktoré daná osoba má. Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.

Školský program INPP napomáha rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje ich schopnosť sústrediť sa, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj. Miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

www.avare.sk

Metóda fonematického uvedomovania hlások podľa D. B Eľkonina

Je jedinečnou didaktickou pomôckou umožňujúcou dieťaťu zvládnuť náročnú fonematickú analýzu slov, ktorá je veľmi dôležitá pre predčitateľské obdobie a nadväzuje na samotné čítanie. Tradičná analyticko-syntetická metóda nedokáže pokryť individuálne odlišnosti intaktnej populácie.

Metóda D. B. Eľkonina je nový, netradičný, dôsledný a hlavne jednoduchý a hravý prístup, ktorý ponúka dieťaťu osvojiť si schopnosť vedome narábať so segmentmi slov, uvedomovať si štruktúru slova a hlavne uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu aj zložitejších zvukov reči, ktoré sa veľmi odrážajú na kvalite čítania.

Ide o metódu rozvoja fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, ktorá na rozdiel od radičnej analyticko-syntetickej metódy formuje u žiaka základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka.

www.dialogzdravotnictvo.sk

Stimulačný program Maxík

Stimulačný program pro predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou je vhodný i pre školákov s obtiažami v učení v 1. a 2. ročníku základných škôl.

Vzdelávací program bol akreditovaný MŠMT ČR – č.j. 10337/2016-1-335 Autorky: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová

Absolvent kurzu: Mgr. Monika Katunská, oprávnená program využívať v praxi

Dátum preškolenia a číslo osvedčenia : 28.5.2016 v Prahe, č. 271

Program Maxík je rozdelený do 15 týždňových blokov, ktoré sú zamerané na:

  • nácvik nových pohybových stereotypov (stabilný postoj, zvládnutie rovnováhy, správne sedenie, správne dýchanie, úchop písacieho náčinia) ,
  • rozvoj komunikačných zručností,
  • posilnenie funkcií v oblasti zrakového a sluchového vnímania, v priestorovej orientacií, intermodality (schopnosť prepínať medzi rôznymi zpôsobmi zmyslového vnímania), seriality (radenie stále sa opakujúcích bežných činností za sebou),
  • grafomotorické schopnosti,
  • koncentracia pozornosti.

Počas vykonávania úloh sa vždy snažíme o láskavý prístup vyhýbajúci sa negatívnemu hodnoteniu a napomínaniu dieťaťa.