27. apríla 2015

Hodnoty našej základnej školy

vo vzťahu na všetkých úrovniach preferujeme:
vzájomnú úctu a rešpekt
partnerstvo, pomoc a spoluprácu
dodržiavanie vnútorných smerníc školy
slušnú komunikáciu
vo vzťahu učiteľ žiak:
pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery
rešpektovanie individuality žiaka
dať šancu žiakovi zažiť úspech
poskytovanie vecnej spätnej väzby a hodnotenie podľa kritérií
vo vzťahu učiteľ rodič
dôveru
akceptáciu odlišného názoru
vo vzťahu žiak – žiak
rovnoprávnosť a priateľskosť
rešpektovanie individuality a odlišnosti
vo vzťahu učiteľ – učiteľ
rovnosť a rovnoprávnosť
spoluzodpovednosť
slobodu vo výbere vyučovacích stratégií, foriem a metód
vecnú spätnú väzbu