20. októbra 2015

Škola inkluzionistov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

Memorandum .

 

Bratislava 10. októbra 2018 – Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde na Slovensku pretrvávajú kľúčové nedostatky. 18. ročník dobročinného Plesu v opere prepojil Nadáciu pre deti Slovenska, Koalíciu pre deti Slovenska a odborníkov z oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby vznikla idea programu, ktorý dokáže riešiť systémové bariéry a pomôcť k funkčným zmenám.

 

Problém so zabezpečením inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodneným bol na Slovensku dlhodobo neriešený.19. ročník Plesu v opere v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenskaopäť využije svoj spoločenský význam v prospech detí so zdravotným znevýhodnením, s cieľom prispieť k dlhodobým a systémovým zmenám.Želaným výsledkom celého komplexného programu je, aby vždy, keď je to možné, deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežné školy a nebolo im upierané právo na vzdelanie. Cieľom je podporiť školu tak, aby v maximálne možnej miere dokázala prispôsobiť vzdelávacie podmienky rôznorodým potrebám detí a v triedach vytvoriť pozitívnu atmosféru, kde sa takéto deti budú cítiť prijaté a spokojné. Zároveň chce projekt podporiť rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a posilniť celospoločenskú diskusiu o inklúzii.

 

Hľadáme odpoveď na otázku Kto chýba?

 

Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Neznamená to, že Slovensko má šesťkrát viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, iba nevieme bežné školy prispôsobiť  individuálnym potrebám detí. Ak by niektoré z nich dostali šancu zaradiť sa do bežného systému vzdelávania, môžu získať lepšie podmienky na štart do života.

 

Dôvodov prečo niektoré deti potrebujú individuálny prístup je niekoľko. V 56 % ide o vývinové poruchy učenia, v 5 % o narušené komunikačné schopnosti, v 3 % o telesné postihnutie. Jedno až 3 % tvoria poruchy správania, autizmus, sluchové či zrakové postihnutie. V 12 % ide o mentálne postihnutie. Avšak až polovica detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov.

 

Na školách chýbajú asistenti, špeciálny pedagógovia či psychológovia. V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách ale len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí. V priemere len každá piata škola má školského špeciálneho pedagóga a na jedného školského psychológa pripadá až 3 000  detí.

Na začiatku je rešpektovanie individuálnych potrieb a jedinečnosti detí a zmena systému vzdelávania, ktorá umožní, aby viac detí dostalo príležitosti, ktoré si zaslúžia.

 

Škola inkluzionistov

 

Jedným z riešení spomínanej problematiky  je i projekt  Škola inkluzionistov. V rámci projektu bolo vybraných 20 škôl, v ktorýchbude s pomocou šiestich regionálnych odborných konzultantiek vytvorený priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí.„Už teraz môžeme vidieť prvé výsledky našej spolupráce z minulého ročníka. Sme však na začiatku.Do Školy inkluzistov sa prihlásilo 77 škôl, čo znamená, že ešte mnoho z nich potrebuje pomoc so začleňovaním zdravotne znevýhodňovaných detí do bežného vyučovania a ich prijatím v kolektíve. Preto sme sa rozhodli v podpore tejto dôležitej celospoločenskej problematiky pokračovať aj naďalej. Nadchádzajúci Plesv opere opäť prispeje svojim výťažkom Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovenska,“ vysvetľuje Andrea Cocherová. Vďaka podpore rozšírenia projektu sa tak pomôže deťom, ktoré sú v najzraniteľnejšom veku vytláčané, aby mohli získať šancu na plnohodnotné vzdelanie a začlenenie sa medzi svojich rovesníkov.

 

Súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom miestev podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Jednou z najväčších prekážok začleňovania týchto detí do prostredia bežných základných škôl je nedostatok asistentov učiteľa a odborných zamestnancov,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

 

Systémové bariéry môžu nahradiť konštruktívne riešenia

 

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytli hostia 18. ročníka dobročinného Plesu v opere, vznikol v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovenska a odborníkmi projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania. Cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky rôznorodým potrebám detí. „Sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Chceme aj naďalej podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti detí i mladých ľudí,“ uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. Hostia nadchádzajúceho 19. dobročinného Plesu v opere podporia dobročinný charakter podujatia s cieľom vytvoriť lepšie školské prostredie na vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom.

 

O dobročinnom Plese v opere

História podujatia sa začala písať v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje toto podujatie nielen prepojenie vysokého kultúrneho zážitku a spoločenskej elegancie, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. „Spoločnosť Orange sa v tomto smere dlhodobo angažuje. Som hrdý na to, že vďaka Nadácii Orange a Plesu v opere sme dokázali pomôcť riešeniu problémov v rôznych oblastiach,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a hostiteľ Plesu v opere. V minulosti vďaka pomoci svojich hostí a partnerov podujatie podporilo Detské kardiocentrum, šesť perinatologických centier, zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Na minulom 18. ročníku dobročinného Plesu v opere hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu – celkovo 254 620 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur.

Svoje miesto našiel Ples v opere v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorá sa spája s vrcholnými umeleckými aj spoločenskými podujatiami. Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti kultúrneho, i hospodárskeho života.

 

 

Pridaj komentár