12. mája 2015

Informácie o prípravnom ročníku

Do prípravného ročníka našej Základnej školy môžu prihlásiť rodičia všetkých žiakov, ktorí dosiahli k 31.8.2015  6.rokov ,ale poradne z určitého dôvodu doporučili odklad školskej dochádzky. Ponúkame túto formu začiatku vzdelávania Vášho dieťaťa s tým, že mu bude venovaná nadštandardná starostlivosť a individuálna príprava na začiatok vzdelávania v základnej škole. Dieťa po ukončení prípravného ročníka bude zaradené do 1. ročníka  základnej školy. Dieťa nestráca rok, ale rok pôsobenia v prípravnom ročníku sa zarátava do školskej dochádzky.

Prípravný ročník, ktorý „je určený pre žiakov podľa z 245/2008 § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.“

Čo je úlohou prípravného ročníka?
Pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.

Kto zriaďuje prípravný ročník ?
Prípravný  ročník zriaďuje ŠZŠ,ZŠ zriaďovateľ školy /obec, cirkev…/, ktorým to umožňuje metodický pokyn Ministerstva školstva.

Kto rozhoduje o prijatí dieťaťa do prípravného ročníka?
O prijatí rozhodne riaditeľ školy, odporučiť to môže aj materská škola na základe psychologického vyšetrenia, špeciálno-pedagogického vyšetrenia no vždy so súhlasom rodiča.

Aký vek musí mať dieťa, aby ho bolo možné zapísať do prípravného ročníka?
Do prípravného  ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru tohto kalendárneho roka dosiahnu fyzický vek 6 rokov.

Čo je podmienkou pre prijatie dieťaťa do prípravného  ročníka?
Podmienkou prijatia je odborné psychologické vyšetrenie a odporučenie obvodného všeobecného lekára pre deti a dorast.

Koľko detí môže mať minimálne a maximálne trieda prípravného ročníka?
Trieda sa zriaďuje pri minimálnom počte 4 detí, maximum je 8 žiakov.

Ako prebieha vyučovanie?
Vyučovanie prebieha v klasických vyučovacích hodinách alebo v blokoch podľa potrieb detí.

Môže dieťa navštevujúce prípravný ročník chodiť do školskej družiny?
Áno, takéto dieťa môže byť normálne prijaté do školského klubu, malo by potom chodiť aj na obedy do školskej jedálne. Môže sa tiež začleniť do krúžkov v popoludňajších hodinách.

Ako sa berie prípravný ročník základnej školy v ponímaní školskej dochádzky?
Absolvovanie prípravného  ročníka sa považuje za prvý rok školskej dochádzky.

Aké vyučovacie predmety majú deti v prípravnom ročníku?
Deti majú tieto predmety:

 1. Rozvíjanie komunikačných schopností
 2. Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova
 3. Zmyslová výchova a základy matematických predstáv
 4. Telesná výchova
 5. Hudobno-pohybová výchova
 6. Pracovná výchova

Súčasťou vyučovania sú rôzne námetové, didaktické a pohybové hry. Konkrétny rozpis činností vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku nájdete TU.

Čo sa dieťa má naučiť v prípravnom  ročníku?
Dieťa sa má naučiť:

 • rozvíjať slovnú zásobu
 • zvýšiť úroveň hygienických a samoobslužných činností
 • spolupracovať s deťmi a komunikovať s dospelými
 • prekonávať prekážky a byť zodpovedný sám sa seba
 • byť zrelšie ako osobnosť
 • základy matematiky
 • rozvíjať svoju tvorivosť

11196305_350454428476467_6581258478701445795_n

21799_350454611809782_1167818873063895822_n

Pridaj komentár