27. apríla 2015

Pravidlá školy

dievčatá projekt

 • Deti a ich rodičia si školu vyberajú slobodne.
 • Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne, v ktorom môžu rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu stránku svojej osobnosti
 • Naša škola sa nesústreďuje len na vedomostnú stránku, vo vyučovacom procese sa nestráca žiak  so svojimi radosťami, žiak s túžbou prežívať pocity uznania za svoju činnosť.
 • Vzdelávanie prebieha v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu.
 • V triede je maximálne 15 detí, čo zaručuje individuálny prístup ku každému žiakovi.
 • Úzka spolupráca so psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom je samozrejmosťou.
 • Žiak so svojimi snami a túžbami je pre nás prioritou.
 • Deti dodržiavajú pitný režim aj počas vyučovania. Majú možnosť kedykoľvek podľa potreby použiť toaletu alebo využiť oddychový kútik, ktorý sa nachádza v každej triede
 • Rodičia sú neodmysliteľnou súčasťou našej školy. S radosťou uvítame, ak sa akoukoľvek formou spolupráce, či už ako pomocní lektori, dobrovoľníci na školských podujatiach alebo inak zapoja do výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy.
 • Organizujeme príležitostné akcie: besiedky, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia, večierky, oslavy učenia.
 • Spolupracujeme aj s inými školami, čo nás rozvíja a obohacuje o nové skúsenosti, no predovšetkým so Súkromným osemročným športovým gymnáziom ssgke.sk

IMG_4093

AIDS12